Zhen Xi Living Co., Ltd.

www.zx-living.com

No. 457, Fujin Street, Songshan District, 105 TAIPEI CITY

+88 6227457111